Images

Gem Art Center / Helen Serras-Herman

Gem Art Center / Helen Serras-Herman

View larger Helen at work

Gem Art Center / Helen Serras-Herman

View larger The Astorite Collections

Gem Art Center / Helen Serras-Herman

View larger Copper Trails Collection